• Komunikaty

    Bilet za 3 zł

    Informujemy, że bilet wstępu za 3 zł  (we wszystkich oddziałach i filiach Muzeum Ziemi Sądeckiej) przysługuje (za okazaniem stosownych dokumentów) uczestnikom zorganizowanych grup osób niepełnosprawnych (wraz z opiekunami), będącymi obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym

  • Komunikaty

    KARTA DUŻEJ RODZINY i NOWOSĄDECKA KARTA RODZINY 5*

    KARTA DUŻEJ RODZINY to program adresowany do rodzin wielodzietnych, posiadających 3 i więcej dzieci. Bilety wstępu w ramach KARTY DUŻEJ RODZINY: 8 zł (do Gmachu Głównego, Galerii Marii Ritter, Sądeckiego Parku Etnograficznego, Miasteczka Galicyjskiego, Muzeum Nikifora, Muzeum Pienińskiego), 5 zł (do Muzeum Lachów Sądeckich w Podegrodziu). Więcej o Karcie Dużej Rodziny  NOWOSĄDECKA KARTA RODZINY 5* to program skierowany jest do rodzin wielodzietnych, gdzie przez rodzinę wielodzietną należy rozumieć rodzinę, której członkowie wspólnie zamieszkują na terenie miasta Nowego Sącza, w której rodzice mają na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub 24 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się oraz bez ograniczeń wiekowych w…

Skip to content